‎މިނިސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ޔުމްނާ މައުމޫނާއި ބައްދަލުކުރުން

މިބައްދަލުވުމުގައި ފޮނަދޫގައި ފަންނާއި ސަގާފަތް ދިރުވައި އާލާކޮށް، ރަށުގައި ހުރި ތަރިކަ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު