ޚިދުމަތްދޭ ގަޑި: ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކައުންޓަރުން އަދި ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް: https://fonadhoo.gov.mv/idcard-service/ އިން
ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
އަލަށް ކާޑު ހަދާނަމަ:
 • އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލު
 • މާލެ ނުވަތަ އެއްވެސް ރަށެއްގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާނަމަ އެރަށެއްގެ ދަފްތަރު ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލު
 • މާލެ ގެއެއްގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ވާނަމަ، އެގެއެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލު
 • އަތޮޅުތަކުން ރަށެއްގެ ގޭގައި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާނަމަ އެގެއެއްގެ ރެޖިސްޓްރީ، (ރެޖިސްޓްރީ އަތުގައި ނެތްނަމަ ރަށު ކައުންސިލް އިން އެގޭގެ ރެޖިސްޓްރީ މެއިލް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވިދާނެއެވެ.)
 • މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ އަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނޫންނަމަ، އެބެލެނެވެރިއެއްގެ ޕާސްޕޯޓް.
ނޯޓް: ކާޑު ހަދައިދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށެއްގެ ގެއެއްގައި ނުވަތަ ދަފްތަރެއްގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމައް ފަހުގައެވެ.
ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެގެން
 • އެންމެފަހުން ހެދި އައިޑީކާޑު
ކާޑުގެއްލިގެން
 • ފޯމާއިއެކު އެހެންލިއުމެއް ބޭނުމެއްނުވާނެއެވެ.
މައުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން
 • މައުލޫމާތު ބަދަލުވިކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކޮށްފައި ވާމައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިއުމުގެ އަސްލު
(މިސާލަކަށް : ނަން ބަދަލުވެފައި ވާނަމަ، ބަދަލުކޮށްފައިވާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް. ނުވަތަ ގޭގެ ރެޖިސްޓްރީ ބަދަލު ވެފައިވާނަމަ އަލަށް ރެޖިސްޓަރީ ކުރި ގޭގެ ރެޖިސްޓްރީ)
ކާޑު ދޫކުރުން
ގަޑި
 • – ކާޑު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނީ މިއިދާރާއަށް ކާޑު ލިބުމުން ބަންދުނޫން ދުވަސްދުވަހު 8:30 އިން 12:00 އަށް
ހުށަހަޅންޖެހޭ ތަކެތި
 • ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކާޑެއް ނަމަ، އެކާޑަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ
 • ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ، އެފަރާތެއްގެ އައި.ޑީ ކާޑު
ނޯޓް: ކާޑު ދޫކުރެވޭނީ ދިވެހިންނަށެވެ. (ބޭރުމީހެއްނަމަ ކާޑުދޫކުރެވޭނީ ކާޑުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕް ކަމުގި ވާނަމައެވެ. އަދި އެފަދަ ހާލަތެއްކަމުގައި ނަމަ އެމީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.)

ފޮޓޯނެގުން

 • ފޮޓޯ ނަގަންވާނީ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން ނުވަތަ އެޑިޕާޓްމެންޓުން އައިޑިކާޑުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަންތަނުންނެވެ
 • ދިހައަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ، ފޮޓޯނެގިތާ ތިންމަސް ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް އައިޑިކާޑުގައި ޖެހުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ފޮޓޯ ހުންނަން ވާނީ ހުދުކުލައިގެ ބެކްގްރައުންޑެއް ގައެވެ.