ލ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޤާއިމް ކުރަމުންދާ އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން ރިސޯސް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް