މެދުއަވަށު އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު މަރާމާތުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކީ މާރކް ޒޯން އާއިއެކު ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ލ.ފޮނަދޫ މެދުއަވަށު އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކީ މާރކް ޒޯން އާއި ހަވާލުކުރުން