ލ.ފޮނަދޫގައި އަލަށް އަޅާ މިސްކިތުގެ ބިންގާއެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެޔާސް
ލ.ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް