އިޢުލާން

މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އިޢުލާން

މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން މަރާމާތުކުރުމުގެ ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން މަރާމާތުކުރުމުގެ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް