ކައުންސިލްގެ 9 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތިޖާފާޅުކުރުން
ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު (ކައުންސިލް ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު)