ފޮނަދޫ ކުރިގަމު އަވަށު އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް

ބަރާސިލް އަވަށު ބޯޅަގޭ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް

މެދުއަވަށު ޢިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު މަރާމާތް ކުރުން