ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 • 6800713

ލ.ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭސަން

 • 9791249

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

 • 6800799

ލ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

 • 7937013

ލ.ފޮނަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު

 • 7940789

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ލާރނިން ސެންޓަރ


ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ލ.ފޮނަދޫ

 • 6800729

ފެނަކަ ލ.ފޮނަދޫ

 • 9761022

މީރާ ކަލެކްސަން ސެންޓަރ

 • 3020442

ޕޯސްޓް އޮފީސް

 • 6800089

ޕަބްލިކް ވާރކްސް

 • 6800681

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް – ހައްދުންމަތި

 • 6800778